தமிழ் நாடு

பொதுப்பணித்துறை

LATEST UPDATES
Details of emergency Corona civil works done by Tamil Nadu Public Works Department  
குறள்:
உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்
மேலும்
அதிகாரம்:113. காதற் சிறப்புரைத்தல்
பால்: காமத்துப்பால்
இயல்:களவியல்
உரை:
காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.
ABOUT PWD
Public Works Department Buildings Organisation is the oldest technical department playing a vital role in implementation of Government Schemes and building works of various Government Departments with technical expertise in Engineering in an efficient manner for the growth, development of Tamil Nadu and for the benefit of the people from all categories. Creation of capital assets of the Government............
READ MORE
NEWS AND EVENTS